Pravidla soutěže

výňatek z propozic soutěže

Podmínky účasti
Jízdy se mohou účastnit motorová vozidla v náležitém technickém stavu, vyrobená do roku 1960 včetně (mladší po dohodě), vybavená doklady, opravňujícími jej k provozu na pozemních komunikacích a pojištěním odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla ("povinné ručení"). Soutěžící i diváci se účastní akce na vlastní nebezpečí. Maximální počet účastníků soutěže je omezen na 80 vozidel.

Pořadatel akce
pořadatelem je VCC Český Brod

ředitel závodu
Václav KEC
Nám. Arnošta z Pardubic 42
282 01 Český Brod

telefon: 321 622 190
vcc.cbrod@seznam.cz

Přihlášky a vklady
Přihlásit se je možné na našich webových stránkách, případně přes email. Startovní listina bude průběžně zveřejňována na našich stránkách i v den závodu. Přihlášením dáváte souhlas k zveřejnění těchto údajů. Startovné se platí na místě, případně budiž zasláno poštovní poukázkou, nebo bezhotovostně na účet AMK Český Brod : 0425844399/0800, v.s. 2019, do poznámky uveďte Vaše jméno a adresu) nejpozději 25. dubna.

V případě odmítnutí přihlášky z kapacitních důvodů bude vklad vrácen na adresu, uvedenou v přihlášce. 


Startovné 
vozidla do r.v. 1945 včetně platí 250,- Kč při platbě předem  -  300,- Kč při placení při přejímce
vozidla r.v. 1946 až 1960 platí 350,- Kč při platbě předem  -  400,- Kč při placení při přejímce
ze startovného pořadatel hradí: upomínkovou plaketu, pamětní list, ceny pro vítěze jednotlivých kategorií.

Přejímka strojů
Přejímka vozidel se koná dne 1. května 2019 od 7:30 do 10:00 na Husově náměstí v Českém Brodě. Soutěže se mohou zúčastnit motorová vozidla, vyrobená do roku 1960 (včetně), mladší pak výjimečně, po dohodě s pořadatelem. Vozidla účastníků musí být v dobrém technickém stavu a vybavena doklady, opravňujícími je k provozu na pozemních komunikacích. Maximální počet účastníků soutěže je 80. Celková délka trati je 80 km a vede po silnicích v okolí města Český Brod. Soutěž bude hodnocena jako jízda pravidelnosti.
Technická přejímka soutěžních strojů se koná v den závodu na Husově náměstí v Českém Brodě. U přejímky předloží soutěžící náležité doklady ( řidičský průkaz, OTP vozidla popřípadě průkaz HV, doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, doklad o zaplacení vkladu) a vybavení jezdců (moto). Podmínky přijetí vozidla do soutěže jsou uvedeny v odstavci 2 těchto propozic. Za požadovaný stav stroje odpovídá jeho řidič.
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit vozidlo ke startu při jeho zjevné závadě, nebo nesouhlasí - li údaje uvedené v dokladech se skutečností. V takovém případě vklad, zaslaný spolu s přihláškou, propadá pořadateli.
Soutěžící obdrží u přejímky startovní číslo. Poté podle pokynů pořadatele stroje zaparkují k výstavě. Startovní číslo řádně a viditelně upevní (řidiči automobilů na vozidlo, motocyklisté na sebe - podobně, jako např. běžci). Pokud motocyklista upevní startovní číslo na stroj a dojde ke znečištění čísla (olejem, mazacím tukem apod.), bude ze soutěže vyloučen. Startovní čísla se po závodě vracejí pořadateli a závodník pak obdrží pamětní list.

Trať a způsob jízdy
Trať soutěže vede po pozemních komunikacích 2. a 3. třídy. Délka jednoho kola je cca 40 km. Soutěž se jede na dvě kola bez přerušení.
Pozor: soutěž se jede za normálního silničního provozu - je třeba dodržovat všechna ustanovení silničního zákona ( vč. omezení maximální rychlosti).
Soutěžící startují do 1. kola v minutových intervalech podle startovních čísel. Start probíhá s motorem v klidu. Nenastartování do 30 sekund, roztlačení vozidla nebo použití cizí pomoci se trestá 10 tr. body ( neplatí pro vozidla, která nejsou vybavena startovacím zařízením). Rychlost jízdy si soutěžící volí sami, dle potřeb svého vozidla, nejvyšší dovolená průměrná rychlost v soutěži je však 50 km/h. Maximální čas na projetí trati závodu (obou kol) je 150 minut. Překročení uvedených limitů je důvodem k vyloučení jezdce ze soutěže (diskvalifikaci).
Na startu každá posádka obdrží mapu a plán města Č. Brod s vyznačenou tratí. Na plánu města je vyznačeno také místo slavnostní večeře.
Průjezdní kontroly budou zrušeny po dvojím průjezdu všech soutěžících (po dohodě s vedením soutěže), nejpozději však 15 minut po čase, odpovídajícímu průjezdu posledního odstartovaného vozidla, jedoucího nejnižší přípustnou průměrnou rychlostí.
Pro měření času je použito digitálních hodin, řízených mezinárodním radiosignálem.

Hodnocení
Na trati soutěže bude několik tajných průjezdních kontrol, které zaznamenávají čas průjezdu jezdců. Cílem jezdce má být dosažení stejných rychlostních průměrů (resp. časů) v 1. a 2. kole na úseku mezi jednotlivými kontrolami.
Naměřené časy , odpovídající průjezdu jednotlivých úseků v 1. a 2. kole budou od sebe odečteny (kratší od delšího). Výsledek, vyjádřený v sekundách, určuje počet přidělených t restných bodů (1 sekunda = 1bod). Trestné body, získané na jednotlivých úsecích se sčítají. Vítězem se stává jezdec s nejnižším počtem trestných bodů. V případě rovnosti počtu trestných bodů rozhodne o umístění :
1. stáří stroje (starší je zvýhodněn)
2. obsah motoru (menší je zvýhodněn)
3. los
Nenastartování motoru na startu do 30 sekund, roztlačení vozidla nebo použití cizí pomoci se trestá 10 tr. body ( neplatí pro vozidla, která nejsou vybavena startovacím zařízením).
Dále bude vyhodnocen:
nejstarší řidič jízdy
nejlépe umístěná řidička
největší smolař dne
Vyhodnocení proběhne na slavnostní večeři, uspořádané pro účastníky soutěže.

Závěrečné ustanovení !!!
Jízdy se účastní každý na vlastní náklady a nebezpečí. Podáním přihlášky se jezdec zavazuje k dodržení všech předpisů a vzdává se náhrady škod pořadatelem na zdraví i majetku, způsobené jemu i třetím osobám.